Statut

Jezik / Sprache

  • Hrvatski
  • Deutsch

 

 

Statut Hrvatske krovne udruge SalzburgČlanak 1. Naziv udruge, sjedište i područje djelovanja

1.    Udruga nosi naziv “Dachverband kroatischer Vereine / Hrvatska krovna udruga – Salzburg.
Skraćeni je naziv udruge DKV – HKU Salzburg.
2.    Sjedište je udruge u Salzburgu.
3.    HKU Salzburg djeluje u gradu i pokrajini Salzburg.
4.    Udruga je nestranačka i promiče opće zajedničko dobro.
5.    Njezin je pečat okrugla oblika. U sredini pečata nalazi se stilizirani hrvatski grb. Oko grba ispisan je naziv udruge na njemačkome i hrvatskome jeziku: “Dachverband kroatischer Vereine / Hrvatska krovna udruga – Salzburg“ (Kratica: DKV – HKU Salzburg).


Članak 2. Svrha (cilj)

Udruga, čije djelovanje nije usmjereno ostvarivanju dobiti, pomagat će i koordinirati znanstveno-kulturna, športska i druga djelovanja svojih članova, zastupat će hrvatsku zajednicu, te unaprjeđivat će austrijsko-hrvatske odnose.


Članak 3. Sredstva za postignuće cilja

1.    Kao nematerijalna sredstva služe: seminari, zasjedanja, publikacije, izleti, koncerti,   
simpoziji, priredbe, te kontakti i suradnja s austrijskim i hrvatskim udrugama i
institucijama.
2.    Materijalna sredstva namiču se: članarinama, dobrovoljnim prilozima, skupljanjima, privatnim i javnim subvencijama, te drugim prihodima.


Članak 4. Članstvo

1.    Članovima udruge mogu postati sve fizičke i pravne osobe koje se obvežu da će prihvatiti ciljeve i statut udruge. Članstvo stječu potpisivanjem pristupnice i plaćanjem članarine.
2.     Vrste članstva:
a)    redovni članovi: udruge (društva, zajednice, klubovi) koje sudjeluju u radu udruge;
b)    izvanredni članovi: sve fizičke i pravne osobe koje podupiru udrugu, tj. plaćanjem
povišene članarine pomažu udruzi, ali se ne pritom ne stavljaju na raspolaganje za punu suradnju;
c)    počasni članovi su osobe koje su stekle posebne zasluge ostvarujući ciljeve udruge.
3.    Svi članovi udruge moraju prihvatiti statut i odredbe kojima su određeni način rada i
organizacija.
4.    Stjecanje članstva:
a)    Konačnu odluku o prijemu redovnih i izvanrednih članova donosi Predsjedništvo.
Prijem može biti uskraćen bez obrazloženja.
b)    Počasne članove proglašava Skupština na prijedlog Predsjedništva.
5.    Prestanak članstva
a)    Članstvo prestaje smrću fizičke osobe, gubitkom pravne sposobnosti pravne osobe,
istupanjem ili isključenjem.
b)    Dobrovolji je istup pismenim priopćenjem moguć u svako doba.
c)    Predsjedništvo može nekoga člana isključiti iz udruge zbog nečasnoga ili štetnoga ponašanja.
Član udruge ima pravo biti saslušan prije donošenja odluke o isključenju.
d)    Na prijedlog Predsjedništva može se dokinuti počasno članstvo zbog razloga
navedenih u stavku c).


Članak 5. Članarina

Visinu članarina odredit će Predsjedništvo. Počasni članovi ne plaćaju članarinu.
Predsjedništvo može uzeti u obzir posebne slučajeve te članove osloboditi plaćanja  
članarine ili smanjiti članarinu.


Članak 6. Prava i obveze članova

1.    Svaki redovni član ima pravo sudjelovati na skupovima, zasjedanjima i priredbama  
udruge, te koristiti njezinu imovinu i opremu po pravilima koje donosi Predsjedništvo.
2.    Na Skupštini svi redovni članovi imaju aktivno i pasivno pravo glasa (mogu birati i biti
birani). Udruge, društva itd. to pravo koriste putem tri člana (delegata).
3.    Izvanredni i počasni članovi imaju pravo sudjelovati na skupovima udruge.
4.    Svaki član ima pravo uvida u statut.
5.    Svi su članovi, osim počasnih, dužni na vrijeme plaćati članarinu.
6.    Članovi udruge dužni su čuvati ugled i interese udruge, te poštivati odredbe statuta i odluke Skupštine.


Članak 7. Tijela

Tijela Hrvatske krovne udruge Salzburg:
a)    Skupština
b)    Predsjedništvo
c)    Nadzornici riznice
d)    Časni sud


Članak 8. Skupština

1.    Redovna skupština održava se najmanje svake dvije godine. Saziva je Predsjedništvo,  
pismeno, četiri tjedna prije zasjedanja. Pozivnica mora sadržavati mjesto i vrijeme  
održavanja, te dnevni red.
Izvanrednu skupštinu može sazvati samo Predsjedništvo ili ako njezino sazivanje  
zatraži jedna desetina članova udruge. Izvanredna skupština razmatra samo razloge  
radi (zbog) kojih je sazvana.
2.    Prijedlozi za točke dnevnoga reda moraju se najmanje tri dana prije sjednice pismeno
uputiti Predsjedništvu. Svi članovi imaju pravo sudjelovati, a pravo glasa imaju samo
redovni članovi.
3.    Skupština može početi s radom ako je u zakazano vrijeme nazočno više od polovice
članova. Ako u zakazano vrijeme Skupština nema kvorum, čeka se trideset minuta.   
Ako pak ni nakon 30 minuta nema potrebnoga kvoruma, Skupština se održava i donosi    
zaključke bez obzira na broj prisutnih.
4.    Skupštinom predsjedava predsjednik udruge. Ako je spriječen, Skupštinu vodi njegov  
zamjenik, u slučaju njegove spriječenosti – zapisničar.
5.    Zapisnik vodi zapisničar ili član komu predsjednik povjeri vođenje zapisnika. Zapisnik
mora sadržavati: početak i kraj zasjedanja, popis prisutnih, utvrđenost kvoruma, dnevni red, tijek sjednice, prijedloge i imena predlagatelja, odnos glasova i točno formulirane zaključke.
6.    Odluke se, u pravilu, donose jednostavnom većinom. Odluke o raspuštanju udruge ili
o promjeni Statuta donose se dvotrećinskom većinom važećih glasova.


Članak 9. Zadaće Skupštine

Redovna skupština odlučuje o statutom određenim zadaćama, posebice:

1.    Prima i odobrava izvješće o radu Predsjedništva i izvješće nadzornika riznice.
2.    Odobrava članarinu.
3.    Odobrava godišnje financijski obračun.
4.    Izbor Predsjedništva i nadzornika riznice.
5.    Odlučuje o podnesenim prijedlozima.
6.    Donosi odluke o imenovanju i / ili opozivu počasnih članova.
7.    Odlučuje o promjeni Statuta i prestanku rada udruge.
8.    Odlučuje o korištenju (namjeni) imovine u slučaju prestanka rada udruge.


Članak 10. Predsjedništvo

Skupština bira članove Predsjedništva tajnim glasovanjem iz kruga redovnih članova.
1.    Predsjedništvo čine: predsjednik, zamjenik predsjednika (dopredsjednik), zapisničar, rizničar i zamjenik rizničara.
2.    Ukoliko neki izabrani član Predsjedništva napusti Predsjedništvo, ono ima pravo kooptirati drugoga člana. Za svoju odluku na sljedećoj Redovnoj skupštini mora pribaviti suglasnost Skupštine.
3.    Predsjedništvo se bira na dvije godine. Dužnost mu u svakom slučaju prestaje s onom Skupštinom na kojoj je došlo do novih valjanih izbora. Birati se mogu ponovo i članovi koji su napustili Predsjedništvo.
4.    Predsjedništvo može u svako doba kooptirati neodređeni broj prisjednika. Kao članovi s pravom glasa u Predsjedništvo se primaju predsjednik Hrvatskoga športskog saveza,
predsjednik Hrvatske nogometne lige, voditelj Hrvatske škole i voditelj Hrvatskih folklornih skupina.
Ostali pridruženi članovi (prisjednici) sudjeluju u radu Predsjedništva savjetodavnom ulogom. Prisjednička dužnost prestaje s mandatom Predsjedništva ili opozivom, o kojemu se odlučuje, kao i o kooptiranju, jednostavnom većinom glasova.
5.    Predsjednik, u njegovo ime njegov zamjenik, saziva Predsjedništvo pismeno ili usmeno.
6.    Predsjedništvo ima pravo donositi odluke ukoliko su na sjednicu pozvani svi članovi i ukoliko je prisutna najmanje polovina članova s pravom glasa. Ako statutom nije drukčije određeno, Predsjedništvo donosi odluke jednostavnom većinom glasova. U slučaju jednakoga broja glasova, presudan je predsjednikov glas.
7.    Predsjednik predsjedava, kao njegov zastupnik dopredsjednik, a kao njegova zamjena najstariji član Predsjedništva.
8.    Osim smrću i istekom mandata članu Predsjedništva prestaje dužnost ostavkom i / ili
oslobađanjem od obnašanja dužnosti (opozivom).
9.    Skupština može u svako doba opozvati cijelo Predsjedništvo ili pojedine članove  
Predsjedništva. Opoziv stupa na snagu imenovanjem novoga Predsjedništva odnosno  
člana Predsjedništva.
10.    Članovi Predsjedništva mogu u svako doba pismeno podnijeti ostavku. Ostavka se  
upućuje Predsjedništvu. U slučaju da cjelokupno Predsjedništvo podnese ostavku, ona  
se upućuje Skupštini. Ostavka postaje djelotvorna izborom odnosno kooptiranjem  
novoga člana.


Članak 11. Zadaće Predsjedništva

Predsjedništvo je dužno voditi udrugu u duhu Zakona o udrugama. Ono preuzima zadaće  
koje Statut nije odredio drugim tijelima udruge. U njegov djelokrug spada posebice  
sljedeće:
1.    Utvrđuje smjernice rada.
2.    Donosi godišnje prijedloge, financijski plan i završni račun, te upravlja imovinom.
3.    Priprema i saziva redovne i izvanredne Skupštine.
4.    Odlučuje o prijemu i / ili isključenju redovnih i / ili izvanrednih članova.
5.    Skupštini podnosi izvješće o radu.
6.    Donosi odluku o prijemu ili otkazu suradnika (namještenika) udruge.


Članak 12. Posebne zadaće pojedinih članova Predsjedništva

1.    Predsjednik predstavlja udrugu i vodi tekuće poslove. Predsjedava Skupštinom i  
Predsjedništvom. Brine o provedbi odluka i nadgleda cjelokupno djelovanje udruge. U  
slučaju njegove spriječenosti zastupa ga dopredsjednik U slučaju moguće opasnosti  
predsjednik je ovlašten, na vlastitu odgovornost, samostalno donositi odluke i o  
poslovima koje spadaju u djelokrug Skupštine ili Predsjedništva.
Predsjednik je, zajedno s dopredsjednikom, ovlašten potpisivati dokumente.
Zamjenik predsjednika zastupa predsjednika u slučaju spriječenosti.

2.    Zapisničar pomaže predsjedniku u vođenju poslova. Vodi zapisnik na sjednicama
Skupštine i Predsjedništva, te rješava korespondenciju.

3.    Rizničar zajedno s predsjednikom upravlja imovinom udruge, te je zajedno s njime
odgovoran za novčano poslovanje. Ubire članarinu i plaća račune koje je predsjednik
ovjerio. Ako rizničar istupi iz udruge, Predsjedništvo će, po potrebi, uz naknadnu  
suglasnost Skupštine,  poslove privremeno povjeriti  podobnoj osobi.


Članak 13. Nadzornici riznice

1.    Skupština bira tajnim glasovanjem dvojicu nadzornika riznice. Oni kontroliraju tekuće  
poslovanje i završni račun. O rezultatima provjere izvještavaju Skupštinu.
2.    Nadzornici riznice ne smiju biti članovi Predsjedništva. Njihova dužnost traje koliko
i mandat aktualnoga Predsjedništva.


Članak 14. Časni sud

1.    Časni sud odlučuje o svim sporovima koji proizlaze iz odnosa unutar udruge.
Časni sud treba shvatiti u duhu Zakona o udrugama,  kao mirovni sud pred kojim se izravnava spor, tj. traži pomirba, a sud ne prema 577. članku iz Zakonika o parničnom postupku.
2.    Časni sud čine tri redova člana udruge. Sastavlja se na taj način da svaka stranka u   
sporu, u roku od četrnaest dana, Predsjedništvu imenuje jednoga člana kao sudca.
Oni biraju trećega redovnoga člana kao predsjednika suda. Ako se sudci koje su izabrale stranke u sporu ne mogu dogovoriti tko će biti predsjednik suda, odlučit će se bacanjem kocke.
3.    Osim Skupštini članovi Časnoga suda ne smiju pripadati ni jednome tijelu udruge u čijem je djelokrugu predmet spora.
4.    Časni sud donosi odluku jednostavnom većinom glasova, u nazočnosti svih svojih  
članova, nakon saslušanja obiju strana. Sud odlučuje savjesno i odgovorno, kako najbolje zna. Njegove su odluke unutar udruge konačne.


Članak 15. Raspuštanje udruge

1.    Dobrovoljno se udruga može raspustiti samo dvotrećinskom većinom predanih  
važećih glasova na Izvanrednoj skupštini koja je sazvana u tu svrhu.
2.    Ta skupština odlučuje i o imovini udruge, ukoliko ona postoji. Posebice mora ovlastiti  
osobu i donijeti odluku o tome kome će ta osoba, nakon plaćanja obveza, prenijeti  
imovinu udruge. Za to vrijedi mjerilo da bi imovina trebala pripasti organizaciji koja  
slijedi jednake ili slične ciljeve. Ako to nije moguće predaje se u dobrotvorne ili
općekorisne svrhe.

 

Salzburg, 21. studenog 2009.

Predsjednik

Dr. ZLATKO DOBLANOVIĆOpaska prevoditelja: Za sva pravna tumačenja koristi se izvornik na njemačkome jeziku!

Povratak na vrh stranice

 

 


S T A T U T E N
des
DACHVERBANDES KROATISCHER VEREINE
SALZBURG

§ 1    Name, Sitz und Tätigkeit

1.    Der Verein führt den Namen „Dachverband kroatischer Vereine /
Hrvatska krovna udruga - Salzburg“ (Abkürzung DKV - HKU Salzburg).
2.    Er hat seinen Sitz in Salzburg.
3.    Seine Tätigkeit erstreckt sich auf Stadt und Land Salzburg.
4.    Der Verein ist überparteilich und gemeinnützig.
5.    Sein Stempel ist rund und in der Mitte führt er das stilisierte kroatische Wappen. Um das Wappen herum steht die Bezeichnung des Vereins in deutscher und in kroatischer Sprache:  „Dachverband kroatischer Vereine  / Hrvatska krovna udruga - Salzburg“ (Abkürzung: DKV -  HKU Salzburg).


§ 2    Vereinszweck


Der Verein, dessen Tätigkeit nicht auf Gewinn gerichtet ist, bezweckt die Unterstützung und Koordinierung der wissenschaftlich - kulturellen, sportlichen  und anderen Tätigkeiten seiner Mitglieder, Vertretung der kroatischen Gemeinschaft, sowie die Förderung der österreichisch - kroatischen Beziehungen.


§ 3    Mittel zur Erreichung des Vereinszweckes

1.    Als ideelle Mittel dienen: Seminare, Tagungen, Publikationen, Exkursionen, Konzerte, Symposien, Veranstaltungen sowie Kontakte und Zusammenarbeit mit den österreichischen und kroatischen Vereinen und Institutionen.
2.    Die materiellen Mittel werden aufgebracht durch:  Mitgliedsbeiträge, Spenden, Sammlungen, private und öffentliche Subventionen und sonstige Einnahmen.


§ 4    Mitgliedschaft

1.    Die Mitglieder des Vereins können alle physischen und juristischen Personen werden, die sich zur Einhaltung seiner Ziele und Statuten verpflichten. Sie können die Mitgliedschaft durch den Aufnahmeantrag und durch die Entrichtung des Mitgliedsbeitrages erlangen.
2.    Arten der Mitgliedschaft
a)    ordentliche Mitglieder: Vereine (Gesellschaften, Gemeinschaften, Klubs), die sich an der Vereinsarbeit beteiligen;
b)    außerordentliche Mitglieder: alle natürlichen und juristischen
Personen, die den Verein unterstützen, d.h. durch Zahlung eines erhöhten Mitgliedsbeitrags den Verein fördern, ohne sich zur vollen Mitarbeit zur Verfügung zu stellen;
c)    Ehrenmitglieder sind Personen, die sich um die Ziele des Vereins besondere Verdienste erworben haben.
3.    Alle Mitglieder des Vereins müssen die Statuten und Vorschriften annehmen, durch welche die Arbeit sowie die Organisation bestimmt sind.
4.    Erwerb der Mitgliedschaft:
a)    Über die Aufnahme von ordentlichen und außerordentlichen
Mitgliedern hat der Vorstand des Vereins die endgültige Entscheidung.  Die Aufnahme kann ohne Angabe von Gründen verweigert werden.
b)    Die Ehrenmitglieder werden auf Antrag des Vorstandes durch die
Mitgliederversammlung ernannt.
5.    Beendigung der Mitgliedschaft
a)    Die Mitgliedschaft erlischt durch den Tod der physischen Person,
durch Auflösung oder Aufhebung der juristischen Person, durch Austritt oder durch Ausschluss.
b) Der freiwillige Austritt ist durch eine schriftliche Erklärung    gegenüber dem Vorstand jederzeit möglich.
c)  Der Ausschluss eines Mitgliedes aus dem Verein  kann vom Vorstand wegen unehrenhaften und schädigenden Verhaltens verfügt werden. Das Mitglied hat Anspruch darauf, vor der Beschlussfassung angehört zu werden.
d) Die Aberkennung der Ehrenmitgliedschaft kann aus den im Abs. c) genannten Gründen von der Mitgliederversammlung über Antrag des Vorstandes beschlossen werden.


§ 5    Mitgliedsbeiträge


Die Höhe der Mitgliedsbeiträge wird vom Vorstand des Vereins  
festgesetzt. Ehrenmitglieder zahlen keine Mitgliedsbeiträge.
In berücksichtigungswürdigen Fällen kann der Vorstand den
Mitgliedsbeitrag herabsetzen oder ganz erlassen.


§ 6    Rechte und Pflichten der Mitglieder

1.    Jedes ordentliche Mitglied ist zur Teilnahme an den Versammlungen,
Tagungen und anderen Veranstaltungen des Vereins sowie zur Benutzung seines Eigentums und der Einrichtungen aufgrund der vom Vorstand zu erlassenden Bestimmungen berechtigt.
2.    Das Stimmrecht bei der Mitgliederversammlung sowie das aktive und
passive Wahlrecht haben alle ordentlichen Mitglieder. Vereine, Gesellschaften usw. üben ihr Stimmrecht mittels drei Mitglieder aus.
3.    Die außerordentlichen Mitglieder und Ehrenmitglieder sind berechtigt an den Veranstaltungen des Vereins teilzunehmen.
4.    Jedes Mitglied hat das Recht auf Einsichtnahme in die Vereinsstatuten.
5.    Jedes Mitglied, ausgenommen die Ehrenmitglieder, ist verpflichtet die Mitgliedsbeiträge pünktlich zu entrichten.
6.    Die Mitglieder des Vereins sind verpflichtet die Bestimmungen der Statuten sowie die Beschlüsse der Mitgliederversammlung zu beachten, das Ansehen und die Interessen des Vereines zu wahren.


§ 7    Vereinsorgane

Die Organe des Vereines sind:
a)    die Mitgliederversammlung  
b)    der Vorstand
c)    die Rechnungsprüfer
d)    der Disziplinarausschuss (Schiedsgericht)


§ 8     Die Mitgliederversammlung

1.  Die ordentliche Mitgliederversammlung findet zumindest alle zwei  
Jahre statt und wird vom Vorstand in der Frist von vier Wochen   
schriftlich einberufen. Die Einladung hat Ort, Zeit und Tagesordnung    
zu enthalten.
Eine außerordentliche Mitgliederversammlung kann vom Vorstand  
allein einberufen werden oder wenn dies ein Zehntel der Mitglieder verlangt. Diese behandelt nur die Gründe ihrer Einberufung.
2.  Anträge zur Tagesordnung sind mindestens drei Tage vor dem Termin
der Versammlung beim Vorstand schriftlich einzubringen. Alle Mitglieder sind teilnahmeberechtigt. Stimmberechtigt sind nur die ordentlichen Mitglieder. Die Übertragung des Stimmrechts auf ein anderes Mitglied ist nicht zulässig.
3.    Die Mitgliederversammlung kann zur angeführten Zeit beginnen, wenn zu festgesetzter Stunde mehr als die Hälfte der Mitglieder anwesend sind. Sollte jedoch dies nicht der Fall sein, dann wird 30 Minuten zugewartet und wenn auch danach kein Quorum erreicht ist, so wird sie trotzdem abgehalten und ist ohne Rücksicht auf die Anzahl der Erschienen beschlussfähig.
4.    Den Vorsitz der Mitgliederversammlung führt der Obmann, im Verhinderungsfall sein Stellvertreter und in der nächsten Folge der Schriftführer.
5.    Über die Versammlung hat der Schriftführer oder ein vom Obmann damit beauftragtes Mitglied Protokoll zu führen. Das Protokoll hat zu enthalten: Beginn und Schluss der Versammlung, ein Verzeichnis der Anwesenden, die Feststellung der Beschlussfähigkeit, die Tagesordnung, den Ablauf der Sitzungen und den Wortlaut der Anträge mit den Namen der Antragssteller sowie die Beschlüsse in wörtlicher Fassung und das Stimmenverhältnis.
6.    Die Beschlussfassungen in der Versammlung  erfolgen in der Regel mit einfacher Stimmenmehrheit.
Beschlüsse, mit denen das Statut des Vereines geändert oder der Verein aufgelöst werden soll, bedürfen jedoch der Zweidrittelmehrheit (2/3) der abgegebenen gültigen Stimmen.


§ 9     Aufgaben der Mitgliederversammlung

Die ordentliche Mitgliederversammlung hat über die ihr in diesen Statuten
zugewiesenen Aufgaben zu beschließen, insbesondere obliegt ihr:

1.    Die Entgegennahme und Genehmigung des Tätigkeitsberichtes des    
Vorstandes und des Berichtes der Rechnungsprüfer;
2.    die Genehmigung des Mitgliedsbeitrages;
3.    die Genehmigung der Jahresabrechnung;
4.    die Wahl des Vorstandes und der Rechnungsprüfer;
5.    die Beschlussfassung über die eingebrachten Anträge;
6.    die Beschlussfassung über die Verleihung und/oder Aberkennung der Ehrenmitgliedschaft;
7.    die Beschlussfassung über die Änderung der Vereinsstatuten und die Auflösung des Vereines;
8.    die Beschlussfassung über die Verwendung des vorhandenen Vermögens im Falle der Auflösung des Vereines.


§ 10     Der Vorstand

Die Mitgliederversammlung wählt den Vorstand in geheimer  
Abstimmung aus dem Kreis der ordentlichen Mitglieder.
1.    Der Vorstand besteht aus dem Obmann, dessen Stellvertreter, Schriftführer, dem Kassier und Kassierstellvertreter.
2.    Beim Ausscheiden eines gewählten Mitglieds hat der Vorstand das Recht ein anderes wählbares Mitglied zu kooptieren, wozu die nachträgliche Genehmigung in der nächstfolgenden ordentlichen Mitgliederversammlung einzuholen ist.
3.    Die Funktionsdauer des Vorstandes beträgt zwei (2) Jahre. Sie läuft jedoch jedenfalls bis zu jener Mitgliederversammlung, in welcher eine gültige Neuwahl erfolgt. Ausgeschiedene Vorstandsmitglieder sind wieder wählbar.
4.    Der Vorstand kann jederzeit eine nicht festgesetzte Zahl von Beiräten kooptieren. In den Vorstand werden als stimmberechtigte Vorstandsmitglieder der Präsident des kroatischen Sportverbandes, der Präsident der kroatischen Fußballliga, der Leiter der kroatischen Schule sowie der Leiter der kroatischen Volkstanzgruppen, aufgenommen. Andere Beiräte können an den Vorstandsitzungen mit beratender Stimme teilnehmen. Die Funktionsdauer der Beiräte endet mit der Funktionsdauer des jeweiligen Vorstandes oder durch Enthebung, die ebenso wie die Kooptierung mit einfacher Stimmenmehrheit erfolgt.
5.    Der Vorstand wird vom Obmann, in dessen Vertretung von seinem Stellvertreter, schriftlich oder mündlich einberufen.
6.    Der Vorstand ist beschlussfähig, wenn alle seine Mitglieder eingeladen wurden und mindestens die Hälfte der stimmberechtigten Vorstandsmitglieder anwesend ist. Sofern in den Statuten nichts anderes bestimmt ist, fasst der Vorstand seine Beschlüsse mit einfacher Stimmenmehrheit. Bei Stimmengleichheit gibt die Stimme des  Vorsitzenden den Ausschlag.
7.    Den Vorsitz führt der Obmann, in dessen Vertretung sein Stellvertreter, in deren Vertretung das an Jahren älteste Vorstandsmitglied.
8.    Außer durch Ableben und Ablauf der Funktionsperiode erlischt die Funktion eines Vorstandsmitgliedes durch seine Enthebung und/oder durch dessen Rücktritt.
9.    Die Mitgliederversammlung kann jederzeit den gesamten Vorstand oder einzelne seiner Mitglieder entheben. Die Enthebung tritt mit der Bestellung eines neuen Vorstands, bzw. Vorstandsmitglieds in Kraft.
10.     Die Vorstandsmitglieder können jederzeit schriftlich ihren Rücktritt erklären. Die Rücktrittserklärung ist an den Vorstand, im Falle des Rücktritts des gesamten Vorstandes an die Mitgliederversammlung zu richten. Der Rücktritt wird erst mit der Wahl bzw. Kooptierung eines Nachfolgers wirksam.


§ 11    Aufgaben des Vorstandes

Dem Vorstand obliegt die Leitung des Vereines im Sinne des Vereinsgesetzes. Ihm kommen alle Aufgaben zu, die nicht durch die Statuten den anderen Vereinsorganen zugewiesen sind. In seinen Wirkungsbereich fallen insbesondere folgende Angelegenheiten:

1.    Die Feststellung der Richtlinien für die Vereinstätigkeit;
2.    die Erstellung des Jahresvoranschlags, des Rechenschaftsberichts und des Rechnungsabschlusses, sowie die Verwaltung des Vereinsvermögens;
3.    die Vorbereitung und die Einberufung der ordentlichen und außerordentlichen Mitgliederversammlungen;
4.    die Aufnahme, der Ausschluss und die Streichungen von ordentlichen und/oder außerordentlichen Vereinsmitgliedern;
5.    die Abgabe eines Tätigkeitsberichtes in der Mitgliederversammlung;
6.    die Aufnahme und Kündigung von Mitarbeitern (Angestellten) des Vereins.


§ 12    Besondere Obliegenheiten einzelner Vorstandsmitglieder

1.    Der Obmann  vertritt den Verein nach außen und
führt die laufenden Geschäfte des Vereins. Er führt den Vorsitz in der Mitgliederversammlung und im Vorstand. Ihm obliegt die Durchführung der Vereinsbeschlüsse und die Aufsicht über die Gesamttätigkeit des Vereines. Im Falle seiner Verhinderung oder seines Ausscheidens wird er durch seinen Stellvertreter vertreten.
Bei Gefahr in Verzug ist der Obmann berechtigt, auch in Angelegenheiten, die in den Wirkungsbereich der Mitgliederversammlung oder des Vorstandes fallen, unter eigener Verantwortung selbständig Anordnungen zu treffen.
Der Obmann ist gemeinsam mit seinem Stellvertreter zeichnungsberechtigt.
Der Obmann-Stellvertreter vertritt den Obmann im Verhinderungsfall.
2.    Der Schriftführer hat den Obmann bei der Führung der Vereinsgeschäfte zu unterstützen. Ihm obliegt die Führung der Protokolle der Mitgliederversammlung und des Vorstandes und er besorgt den Schriftverkehr des Vereines.
3.    Der Kassier verwaltet gemeinsam mit dem Obmann das Vereinsvermögen und ist mit diesem für die Geldgebarung verantwortlich. Er kassiert die Mitgliedsbeiträge und bezahlt die vom Obmann vidierten Rechnungen. Scheidet der Kassier aus, so hat der Vorstand bei Bedarf eine geeignete Person gegen nachträgliche Genehmigung durch die nächste Mitgliederversammlung mit der interimistischen Geschäftsführung zu betrauen.


§ 13  Die Rechnungsprüfer

1.      Die Mitgliederversammlung wählt in geheimer Abstimmung zwei  
Rechnungsprüfer, denen die laufende Geschäftskontrolle und die
Überprüfung des Rechnungsabschlusses obliegt. Über das Ergebnis
ihrer Prüfung haben sie der Mitgliederversammlung zu berichten.
2.      Die Rechnungsprüfer dürfen dem Vorstand nicht angehören. Ihre
Funktionsdauer entspricht der Funktionsdauer des jeweils im Amt    
befindlichen Vorstandes.


§ 14 Der Disziplinarausschuss (das Schiedsgericht)

1.    In allen aus dem Vereinsverhältnis entstandenen Streitigkeiten entscheidet das Schiedsgericht. Es ist eine „Schlichtungseinrichtung“ im Sinne des Vereinsgesetzes 2002 und kein Schiedsgericht nach den §§ 577 ZPO.
2.    Der Disziplinarausschuß setzt sich aus drei ordentlichen Vereinsmitgliedern zusammen. Er wird derart gebildet, daß jeder Streitteil dem Vorstand binnen vierzehn Tagen ein Mitglied als Schiedsrichter namhaft macht. Diese wählen ein drittes ordentliches Mitglied zum Vorsitzenden dieses Ausschusses. Können sich die von den Streitparteien gewählten Schiedsrichter nicht auf einen Vorsitzenden einigen, so entscheidet das Los.
3.    Die Mitglieder des Schiedsgerichts dürfen keinem Organ – mit Ausnahme der Mitgliederversammlung – angehören, dessen Tätigkeit Gegenstand der Streitigkeit ist.
4.     Das Schiedsgericht fällt seine Entscheidung nach Gewährung beidseitigen Gehörs bei Anwesenheit aller seiner Mitglieder mit einfacher Stimmenmehrheit. Es entscheidet nach bestem Wissen und Gewissen. Seine Entscheidungen sind vereinsintern endgültig.


§ 15 Auflösung des Vereines

1.    Die freiwillige Auflösung des Vereines kann nur durch eine zu diesem Zweck ausdrücklich einberufene Mitgliederversammlung und nur mit Zweidrittelmehrheit der abgegebenen gültigen Stimmen beschlossen werden.
2.    Diese Mitgliederversammlung hat auch – sofern Vereinsvermögen vorhanden ist – über die Abwicklung  zu beschließen. Insbesondere hat sie einen Abwickler zu berufen und den Beschluss darüber zu fassen, wem dieser das nach Abdeckung der Passiva verbleibende Vereinsvermögen zu übertragen hat. Hiefür gilt die Maßgabe, dass das Vereinsvermögen einer Organisation zufallen soll, die die gleichen oder ähnlichen Zwecke verfolgt, oder – falls dies nicht möglich ist – wohltätigen oder gemeinnützigen Zwecken zuzuführen ist.


Salzburg, am 21. November 2009                   

Obmann


Dr. Mag. phil. Zlatko Doblanović


Zurück zum Anfang

online by Davor Bešlić © 2020 Hrvatska krovna udruga Salzburg
Mirabellplatz 5, A-5020 Salzburg